Bình phun sắc ký

Bình tam giác

Bình tam giác không nắp

Bộ lọc chân không

Bộ thử Arsen

Brix kế có nhiệt kế

Chai lấy mẫu vi sinh

Chai nhỏ giọt nâu

Chai tt trắng nắp vặn đen

Cồn kế có nhiệt kế

Cột sắc ký

Cuvette thạch anh

1 2 Cuối