STT Tên sản phẩm Nhóm sản phẩm Xuất xứ Quy cách Báo giá
1 (-) Riboflavin (=Vitamine B2) Hóa chất Himedia (Ấn Độ) chai 25g
2 1,1,2,2-Tetrachloroethane C2H2Cl4 Hóa chất Trung Quốc chai 500mL
3 1,10-Phenanthroline C12H8N2.H2O Hóa chất Trung Quốc chai 5g
4 1,2-Dichloroethane C2H4Cl2 Hóa chất Trung Quốc chai 500mL
5 1-Butanol C4H10O Hóa chất Prolabo (Pháp) chai 1L
6 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene, Hi-AR C6H3CIN2O4 Hóa chất Himedia-Ấn Độ chai 100g
7 1-Heptanesulfonic acid sodium salt Hóa chất Prolabo (Pháp) chai 25g
8 1-Hexanesulphonic acid sodium salt C6H13O3SNa Hóa chất Prolabo (Pháp) chai 25g
9 1-Naphthol C10H8O Hóa chất Trung Quốc chai 25g
10 1-Napthylacetic Acid NAA Hóa chất Trung Quốc chai 10g
1 2 3 ... Cuối