Bình tam giác

Bình tam giác không nắp

Bình tam giác nắp mài