Bình tam giác có vòi

Bình tam giác không nắp

Bình tam giác nắp mài