Bóng đèn UV

Dispenser (Ống định lượng)

Dispenser Ceramus Classic(Ống định lượng)

Kẹp ống nghiệm

Khúc xạ kế đo độ Brix

Khúc xạ kế đo độ mặn

Kính lúp

Máng bóng đèn

Micropipette

Micropipette

Micropipette Proline

Micropipette-Bơm định lượng

1 2 Cuối