Chén cân

Cối chày TT F60mm

Cồn kế không nhiệt kế

Lam kính

Lamen TT

Mặt kính đồng hồ

Nhiệt kế Hg

Nhiệt kế rượu đỏ

Ống mao quản 2 đầu hở dài

Đèn cồn

Đĩa Petri Thủy tinh

Đũa thủy tinh