Bát sứ có mỏ

Chén nung sứ có nắp - TQ

Cối chày sứ

Phễu lọc sứ