Bộ chưng cất Phenol

Cột sắc ký

Phễu chiết quả lê khóa nhựa, chia vạch